Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na uzatváranie akýchkoľvek kúpnych zmlúv medzi spoločnosťou smart AD s.r.o., IČO: 26815851 ("Predávajúci") a veľkoobchodným odberateľom ("Kupujúci") realizovaných prostredníctvom webových stránok. www.zdravevyzivy.cz, www.zdravevyzivy.sk, cez obchodného zástupcu Predávajúceho alebo cez telefónnu operátorku a je neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim na nový tovar ("kúpna zmluva").
Reklamačný poriadok upravuje podmienky, za ktorých možno uplatniť zo strany Kupujúceho práva zo zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamáciu"), pričom účelom tohto reklamačného poriadku je aj stanovenie postupu pre rýchle a správne vybavovanie reklamácií a vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho.

Všeobecné ustanovenia

Vybavovanie reklamácií sa riadi podmienkami Predávajúceho. Tieto záručné a reklamačné podmienky sa týkajú iba tovaru, ktorého reklamácia bola riadne uplatnená v záručnej dobe. Základným dokumentom pre vybavovanie reklamácií je vyplnený reklamačný formulár.

Miesto uplatnenia reklamácie

Miestom uplatnenia reklamácie tovaru je reklamačné oddelenie Predávajúceho.

Adresa:
Reklamačné oddelenie
smart AD s.r.o.
Na Zbytkách 83, 739 51 Staré město

Odovzdanie a doručenie reklamácií

Kupujúci doručuje tovar na adresu Predávajúceho (pozri časť 2.) osobne alebo prepravnou službou na vlastné náklady a nebezpečenstvo. Tovar z oprávnenej reklamácie je zaslaný späť na náklady Predávajúceho.

Nárok na uplatnenie reklamácie

Kupujúci má právo uplatniť svoje právo vyplývajúce zo záruky za akosť len na tovar, ktorý má vady a bol zakúpený u Predávajúceho. Za chybu tovaru nemožno považovať takú zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia alebo nesprávneho používania, skladovania alebo nesprávneho zásahu. Kupujúci je pri reklamácii povinný preukázať, keď tovar zakúpil u predávajúceho, a to predložením dokladu o kúpe - faktúry.

Dôvody zániku nároku na uplatnenie záruky

Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak:

  • ak neboli uplatnené v záručnej dobe   
  • chyba vznikla neodborným zaobchádzaním alebo obsluhou v rozpore s návodom alebo účelom, pre ktorý sa tovar obvykle používa   
  • tovar bol poškodený mechanicky (pádom, nárazom)   
  • vznikli v dôsledku opotrebenia tovaru jeho obvyklým užívaním alebo jeho   nesprávnym skladovaním   
  • tovar bol úplne alebo čiastočne spotrebovaný

Záruka sa ďalej nevzťahuje na tovar akokoľvek upravovaný Kupujúcim alebo treťou stranou. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté na tovare v dôsledku živelnej pohromy či poveternostných vplyvov.

Nesúlad pri dodaní tovaru po prevzatí

V prípade že zákazník dostane tovar, ktorý je v okamihu prevzatia mechanicky, či inak viditeľne poškodený, musí o tejto skutočnosti spísať preukázateľný záznam s dopravcom a informovať okamžite o tejto skutočnosti reklamačné oddelenie Predávajúceho.

Pri osobnom odbere musí tak zákazník urobiť ihneď. Na neskoršie oznámenie či reklamácie nebude braný ohľad a škody takto vzniknuté nemôžu byť kryté.

V prípade nezhody dodaného tovaru voči sprievodným dokladom (nekompletná dodávka, či iné zámeny tovaru) je Kupujúci povinný toto oznámiť Predávajúcemu najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania tovaru. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.

Spôsob uplatnenia reklamácie

Pri uplatnení reklamácie je nutné predložiť riadne vyplnený reklamačný formulár. Tovar odovzdávaný na reklamáciu musí byť úplný, v originálnom obale, s úplnou dokumentáciou a príslušenstvom. Pokiaľ nebudú splnené tieto podmienky, Predávajúci nie je povinný vziať tovar do reklamačného procesu.

Dĺžka záručnej doby

Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu záruku za akosť na zakúpený tovar v nasledujúcej dĺžke ("záručná doba"):

  • v prípade potravín do dátumu použiteľnosti alebo minimálnej trvanlivosti,   popr. do doby, do ktorej má byť tovar spotrebovaný, ak sú zo strany Kupujúceho   dodržané podmienky na ich skladovanie a ak nebola potravina otvorená, okrem   prípadov, keď je to potrebné na zistenie chyby. Výnimkou sú tie potraviny, u   ktorých sa uvádzanie  minimálnej trvanlivosti nevyžaduje právnymi   predpismi (čerstvé ovocie a zelenina, pekárenské výrobky určené na spotrebu do   24 hodín po výrobe, žuvačky, limonády, ovocné šťavy, liehoviny a ostatné   alkoholické nápoje s obsahom alkoholu 10 a viac objemových percent a pod.) a   tie potraviny, ktoré sú pri splnení ďalších zákonných podmienok ponúkané po   uplynutí minimálnej trvanlivosti s označením ako uplynutá - u týchto výrobkov   je Kupujúci oprávnený uplatniť svoje práva z vád najneskôr deň po kúpe, ak   predávajúci výslovne nestanovuje inak. Toto ustanovenie sa použije primerane u   užívateľných vecí, na ktorých je vyznačená doba najkratšej trvanlivosti,   prípadne u vecí podliehajúcich skaze, na ktorých je vyznačená doba, po ktorú   je možné vec použiť.   
  • u ostatných výrobkov (nepotravinárskeho tovaru) po dobu 24 mesiacov, ktorá   začína plynúť od dátumu vystavenia faktúry Predávajúcim v súlade s Kúpnou   zmluvou. Ak je zo strany Predávajúceho, výrobcu alebo dodávateľa Predávajúceho   stanovená u konkrétneho tovaru alebo jeho časti lehota dlhšia, zaväzuje sa   predávajúci poskytnúť Kupujúcemu záruku za akosť v tejto dĺžke, ak sú zo   strany Kupujúceho dodržané podmienky stanovené dodávateľom výrobku alebo jeho   výrobcom, ktoré sú nutné pre uplatnenie rozšírenej záruky a ktoré sú   Kupujúcemu známe. Toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade použitého   spotrebného tovaru, kedy je záručná doba stanovená na polovicu zákonnej doby   pre uplatnenie práv z chybného plnenia, pokiaľ Kupujúci nestanoví záručnú dobu   dlhšiu.
    V prípade, že Kúpna zmluva, záručný list či obal tovaru určujú   rozdielne dĺžky záručnej doby, platí doba z nich najdlhšia.

Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia faktúry Predávajúcim.

Po dobu záručnej doby sa predávajúci zaväzuje, že tovar alebo jeho časť bude po stanovenú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý alebo obvyklý účel a že si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti.

Doba vybavenia reklamácie

Reklamačné konanie začína dňom doručenia reklamovaného tovaru na adresu Predávajúceho. Reklamačné konanie končí dňom ukončenia reklamačného procesu. Vybavenie reklamácie bude zaslané späť Kupujúcemu v čo najkratšej dobe, najdlhšie však do 30 dní od začiatku reklamačného konania. O ukončení reklamačného konania je Kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky na e-mailovú adresu alebo telefón uvedený Kupujúcim v reklamačnom formulári.

Sťažnosti a spory

Pri všetkých sťažnostiach a sporoch vyplývajúcich z reklamácií je nutné postupovať podľa českého práva.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný od 1. 10. 2015. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto reklamačných a záručných podmienok.

Súbory na stiahnutie

reklamacni-protokol_cz.pdf

6 dôvodov prečo byť s nami

ikonka potraviny
Najväčší výber zdravých potravín
katalog
Tlačený katalóg produktov
feedy
XML feedy pre e-shopy
konference
Organizujeme konferencie o zdravej výžive

Novinky, zľavy a výhody do e-mailu